Pages

Monday 3 December 2012

V Dubaju začetek svetovne konference o mednarodnih telekomunikacijah

Danes se v Dubaju pričenja svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah (angl. World Conference on International Telecommunications – WCIT-12), ki bo trajala do 12. decembra. Svetovno konferenco organizira Mednarodna telekomunikacijska zveza (angl. International Telecommunications Union – ITU), ki je specializirana agencija Združenih narodov.

Namen konference WCIT je prenoviti Mednarodna telekomunikacijska pravila (angl. International Telecommunications Regulations – ITR), sprejeta na svetovni konferenci uprav za telegrafijo in telefonijo (angl. World Administrative Telegraph and Telephone Conference) v Melbournu leta 1988 (WATTC-88). V veljavo so stopila leta 1990.

ITR določajo splošna načela za zagotavljanje in delovanje mednarodnih telekomunikacijskih omrežij in storitev. ITR so mednarodna pogodba, ki jo je podpisalo 178 držav članic ITU. Predstavljajo eno izmed štirih mednarodnih pogodb [1], ki tvorijo temelje delovanja ITU.

Razlogi za spremembe mednarodnih telekomunikacijskih pravil


Svetovne telekomunikacije so se od sprejema ITR leta 1988 korenito spremenile. Liberalizacija telekomunikacijskih trgov in privatizacija nekoč državnih monopolnih operaterjev sta spremenili mednarodno telekomunikacijsko okolje, ki se danes bistveno razlikuje od okolja v letu 1988. Cene telekomunikacijskih storitev, še zlasti mednarodnih, so se drastično znižale. Priča smo silovitemu razvoju tehnologij in storitev ter vse večji dostopnosti telekomunikacijskih omrežij in storitev po vsem svetu.


Pomemben dejavnik razvoja mednarodnih telekomunikacij je internet, ki je bil leta 1988 omejen predvsem na akademsko okolje. Prvi komercialni ponudniki dostopa do interneta so se pojavili šele konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Silovit razvoj je zahteval spremembe tudi pri regulaciji. Neodvisni regulatorji so postali pomemben dejavnik razvoja trga in uveljavljanja javnega interesa. Povečala se je preglednost regulativnih procesov ter pravil za spodbujanje in varstvo konkurence. Vse to je v ospredje postavilo zaščito javnega interesa, predvsem pravic interesov uporabnikov in potrošnikov, ter prispevalo k razmahu telekomunikacijske dejavnosti v svetu.

Regulacija bo še naprej imela ključno vlogo pri zagotavljanju dostopa do telekomunikacijskih omrežij in storitev po primerni ceni. Države si prizadevajo zgraditi infrastrukturo, s katero bodo omogočile vsem državljanom dostop do širokopasovnih omrežij in storitev. Prizadevanja na mednarodni ravni potekajo v smeri zagotavljanja dostopa do interneta kot temeljne človekove pravice.

Priprave na spremembe mednarodnih telekomunikacijskih pravil


Pregled in predlogi sprememb ITR so se pričeli pripravljati že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Svet ITU je leta 1999 imenoval izvedensko skupino (angl. Expert Group) za pregled ITR, ki se je prvič sestala 8.-10. novembra 1999 v Ženevi. Skupina je pripravila vprašalnik, s katerim je od držav članic ITU pridobila mnenja o ITR.

Svet ITU je junija 2001 obravnaval pregled opravljenega dela za reformo ITR, ki ga je v poročilu predstavil generalni sekretar ITU. Države članice je pozval, da posredujejo dodatna mnenja, ki jih je Svet ITU obravnaval pred pripravljalnim zasedanjem za konferenco pooblaščencev (angl. Plenipotentiary Conference) v Marakešu leta 2002. Na tej konferenci je bila sprejeta odločitev, da se nadaljuje proces pregleda ITR. Ustanovljena je bila delovna skupina Sveta ITU (angl. Council Working Group) za pregled ITR, odprta vsem članicam ITU, ki so vanjo lahko predlagale regulativne, pravne ali tehnične strokovnjake. K posredovanju prispevkov so bili poleg držav članic pozvani tudi sektorski člani, regionalni pripravljalni sestanki, regionalne organizacije in druge organizacije. Delovna skupina je svoje delo zaključila leta 2005.

Na konferenci pooblaščencev v Antaliji leta 2006 je bila obravnavana vrsta dokumentov držav članic, na osnovi katerih je bila sprejeta odločitev, da se delo ne pregledu ITR nadaljuje. S pregledom ITR je nadaljeval ITU-T, v sodelovanju s preostalimi sektorji ITU in Svetovnim forumom za telekomunikacijsko politiko (angl. World Telecommunication Policy Forum – WTPF). Leta 2007 je bila ustanovljena izvedenska skupina ITU-T za pregled ITR, ki je svoje delo zaključila leta 2009. Na konferenci pooblaščencev v Antaliji je bilo tudi odločeno, da mora Svet ITU do leta 2011 določiti datum in sprejeti dnevni red svetovne konference o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT).

Svet ITU je leta 2009 na osnovi poročila izvedenske skupine za pregled ITR in sledeč sklepom konference pooblaščencev v Antaliji ustanovil delovno skupino Sveta za priprave na WCIT (CWG-WCIT12), ki je vodila priprave za WCIT in poročala Svetu ITU na zasedanjih leta 2010 in 2011.

Na konferenci pooblaščencev v Guadalajari leta 2010 je generalni sekretar ITU dobil navodila, da podpre regionalne pripravljalne sestanke v sodelovanju z regionalnimi telekomunikacijskimi organizacijami. V Evropi posebnih regionalnih pripravljalnih sestankov ni bilo. Priprave so potekale v okviru Evropske konference uprav za pošto in telekomunikacije (angl. European Conference of Postal and Telecommunications Administrations – CEPT) [2], ki vključuje 48 držav, med njimi vse članice EU. Slovenija v nobeni fazi priprav na WCIT in revizijo ITR ni aktivno sodelovala.

V fazi priprav na WCIT je Svet ITU julija 2012 sprejel odločitev, da se osnutek prihodnjih ITR javno objavi na spletni strani in omogoči vsem deležnikom, da izrazijo svoje poglede in mnenja o vsebini prihodnjih ITR ali o katerikoli zadevi, povezani z WCIT. Odločitev je bila sprejeta zaradi negativnih javnih odzivov na potek priprav na konferenco. Javnost se je ogorčeno odzvala zaradi tajnosti procesa priprave sprememb ITR, še zlasti potem, ko so v javnost pricurljale informacije o predlogih radikalnih sprememb ITR, s katerimi so si nekatere države prizadevale razširiti obseg ITR na področje interneta in razširiti pristojnosti ITU. Zainteresirana javnost je lahko posredovala mnenja in prispevke, vendar ti niso bili uradno vključeni v konferenčno gradivo.

[1] Temeljne mednarodne pogodbe ITU so: Ustava ITU, Konvencija ITU, Mednarodna telekomunikacijska pravila in Radijski pravilnik.
[2] Kratica CEPT izhaja iz francoskega imena organizacije: La Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications. Spletna stran: http://www.cept.org.