Pages

Monday, 31 December 2012

Objavljen novi zakon o elektronskih komunikacijah

V Uradnem listu RS št. 109/2012 z dne 31. decembra 2012 je objavljen novi zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Zakon stopi v veljavo 15. dan po objavi v uradnem listu.Thursday, 20 December 2012

Sprejet nov zakon o elektronskih komunikacijah

Državni zbor je v okviru 9. redne seje dne 20. decembra 2012 s 73 glasovi za in 3 proti sprejel nov zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki v slovenski pravni red prenaša spremembe evropske zakonodaje s področja elektronskih komunikacij. 

Slovenija je s prenosom  krepko zamujala. Rok za prenos sprememb evropske zakonodaje se je iztekel 25. maja 2011. Evropska komisija je na pristojnem evropskem sodišču dne 3. in 4. septembra 2012 proti Republiki Sloveniji vložila dve tožbi (C-407/12C-406/12). V vsaki izmed tožb je Komisija sodišču predlagala, da Republiki Sloveniji zaradi neizpolnitve obveznosti na podlagi člena 260(3) PDEU naloži plačilo denarne kazni v znesku 6.531,84 evrov na dan (skupaj 13.063,68 evrov), šteto od dneva razglasitve sodbe.

Pristojno ministrstvo je zakon pripravljalo skoraj tri leta. V tem času je bilo opravljenih več javnih obravnav, v katerih je zainteresirana javnost lahko podala svoja mnenja. Strokovne službe so imele zahtevno nalogo in upamo lahko, da so jo dobro opravile.

Svet za elektronske komunikacije je bil med najaktivnejšimi predlagatelji pripomb v času priprave in sprejema ZEKom-1. Strokovne službe so večino njegovih predlogov upoštevale.  Kljub temu so ostala področja, ki jih pripravljavec zakona ni želeli spreminjati. Med njimi izpostavljamo nevtralnost interneta, pomanjkljiv nadzor nad delom regulatorja ter neustrezno urejeno vodenje in odločanje regulatorja.

Friday, 14 December 2012

Zaključek svetovne konference o mednarodnih telekomunikacijah

Danes se je v Dubaju zaključila svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT). Sprejeta so bila prenovljena mednarodna telekomunikacijska pravila (ITR). Končno besedilo pogodbe je podpisalo 89 od 144 prisotnih delegacij držav članic ITU. Prvič v zgodovini ITU se je zgodilo, da je končne dokumente konference podpisalo manj kot petdeset odstotkov držav članic. Še dva dni pred zaključkom je obstajala realna možnost za dosego konsenza, ki jo je razblinilo izsiljeno glasovanje o preambuli in kasneje še internetni resoluciji.

Opredelitev držav do ITR:
črno obarvane države: so podpisale;
rdeče obarvane države: niso podpisale;
sivo obarvane države: niso na seznamu ITU.
Zanimiva je vzporednica s svetovno konferenco o telegrafiji in telefoniji WATTC-88 v Melbournu leta 1988. Tudi takrat so bila velika razhajanja med državami in je bilo soglasje doseženo šele na zadnjem plenarnem zasedanju. Ko pa dogovor bil dogovor dosežen, so vse države članice ITU s pooblastili zaključne dokumente konference tudi podpisale. Do danes ga je ratificiralo 178 držav.

Med 55 državami, na čelu z Združenimi državami Amerike, ki končnih dokumentov niso podpisale, je kar 31 od skupno 34 članic OECD in vse članice Evropske unije. Konferenca, ki si je deklarativno prizadevala za zmanjševanje digitalnega razkoraka, je prinesla novo delitev sveta. Države članice, ki so izrazile zadržke in končnih dokumentov konference niso podpisale, lahko pogodbo kasneje kljub temu ratificirajo. Možnosti, da bi si večina držav premislila in pogodbo vendarle ratificirala, so v tem trenutku majhne. Mnogo bolj verjetno je, da se bo WCIT v zgodovino zapisal kot neuspel poskus sprememb mednarodnih telekomunikacijskih pravil in kot polom tako v političnem kot tudi tehničnem smislu.

Monday, 3 December 2012

V Dubaju začetek svetovne konference o mednarodnih telekomunikacijah

Danes se v Dubaju pričenja svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah (angl. World Conference on International Telecommunications – WCIT-12), ki bo trajala do 12. decembra. Svetovno konferenco organizira Mednarodna telekomunikacijska zveza (angl. International Telecommunications Union – ITU), ki je specializirana agencija Združenih narodov.

Namen konference WCIT je prenoviti Mednarodna telekomunikacijska pravila (angl. International Telecommunications Regulations – ITR), sprejeta na svetovni konferenci uprav za telegrafijo in telefonijo (angl. World Administrative Telegraph and Telephone Conference) v Melbournu leta 1988 (WATTC-88). V veljavo so stopila leta 1990.

ITR določajo splošna načela za zagotavljanje in delovanje mednarodnih telekomunikacijskih omrežij in storitev. ITR so mednarodna pogodba, ki jo je podpisalo 178 držav članic ITU. Predstavljajo eno izmed štirih mednarodnih pogodb [1], ki tvorijo temelje delovanja ITU.


Razlogi za spremembe mednarodnih telekomunikacijskih pravil


Svetovne telekomunikacije so se od sprejema ITR leta 1988 korenito spremenile. Liberalizacija telekomunikacijskih trgov in privatizacija nekoč državnih monopolnih operaterjev sta spremenili mednarodno telekomunikacijsko okolje, ki se danes bistveno razlikuje od okolja v letu 1988. Cene telekomunikacijskih storitev, še zlasti mednarodnih, so se drastično znižale. Priča smo silovitemu razvoju tehnologij in storitev ter vse večji dostopnosti telekomunikacijskih omrežij in storitev po vsem svetu.Pomemben dejavnik razvoja mednarodnih telekomunikacij je internet, ki je bil leta 1988 omejen predvsem na akademsko okolje. Prvi komercialni ponudniki dostopa do interneta so se pojavili šele konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Silovit razvoj je zahteval spremembe tudi pri regulaciji. Neodvisni regulatorji so postali pomemben dejavnik razvoja trga in uveljavljanja javnega interesa. Povečala se je preglednost regulativnih procesov ter pravil za spodbujanje in varstvo konkurence. Vse to je v ospredje postavilo zaščito javnega interesa, predvsem pravic interesov uporabnikov in potrošnikov, ter prispevalo k razmahu telekomunikacijske dejavnosti v svetu.

Regulacija bo še naprej imela ključno vlogo pri zagotavljanju dostopa do telekomunikacijskih omrežij in storitev po primerni ceni. Države si prizadevajo zgraditi infrastrukturo, s katero bodo omogočile vsem državljanom dostop do širokopasovnih omrežij in storitev. Prizadevanja na mednarodni ravni potekajo v smeri zagotavljanja dostopa do interneta kot temeljne človekove pravice.


Priprave na spremembe mednarodnih telekomunikacijskih pravil


Pregled in predlogi sprememb ITR so se pričeli pripravljati že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Svet ITU je leta 1999 imenoval izvedensko skupino (angl. Expert Group) za pregled ITR, ki se je prvič sestala 8.-10. novembra 1999 v Ženevi. Skupina je pripravila vprašalnik, s katerim je od držav članic ITU pridobila mnenja o ITR.

Svet ITU je junija 2001 obravnaval pregled opravljenega dela za reformo ITR, ki ga je v poročilu predstavil generalni sekretar ITU. Države članice je pozval, da posredujejo dodatna mnenja, ki jih je Svet ITU obravnaval pred pripravljalnim zasedanjem za konferenco pooblaščencev (angl. Plenipotentiary Conference) v Marakešu leta 2002. Na tej konferenci je bila sprejeta odločitev, da se nadaljuje proces pregleda ITR. Ustanovljena je bila delovna skupina Sveta ITU (angl. Council Working Group) za pregled ITR, odprta vsem članicam ITU, ki so vanjo lahko predlagale regulativne, pravne ali tehnične strokovnjake. K posredovanju prispevkov so bili poleg držav članic pozvani tudi sektorski člani, regionalni pripravljalni sestanki, regionalne organizacije in druge organizacije. Delovna skupina je svoje delo zaključila leta 2005.

Na konferenci pooblaščencev v Antaliji leta 2006 je bila obravnavana vrsta dokumentov držav članic, na osnovi katerih je bila sprejeta odločitev, da se delo ne pregledu ITR nadaljuje. S pregledom ITR je nadaljeval ITU-T, v sodelovanju s preostalimi sektorji ITU in Svetovnim forumom za telekomunikacijsko politiko (angl. World Telecommunication Policy Forum – WTPF). Leta 2007 je bila ustanovljena izvedenska skupina ITU-T za pregled ITR, ki je svoje delo zaključila leta 2009. Na konferenci pooblaščencev v Antaliji je bilo tudi odločeno, da mora Svet ITU do leta 2011 določiti datum in sprejeti dnevni red svetovne konference o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT).

Svet ITU je leta 2009 na osnovi poročila izvedenske skupine za pregled ITR in sledeč sklepom konference pooblaščencev v Antaliji ustanovil delovno skupino Sveta za priprave na WCIT (CWG-WCIT12), ki je vodila priprave za WCIT in poročala Svetu ITU na zasedanjih leta 2010 in 2011.

Na konferenci pooblaščencev v Guadalajari leta 2010 je generalni sekretar ITU dobil navodila, da podpre regionalne pripravljalne sestanke v sodelovanju z regionalnimi telekomunikacijskimi organizacijami. V Evropi posebnih regionalnih pripravljalnih sestankov ni bilo. Priprave so potekale v okviru Evropske konference uprav za pošto in telekomunikacije (angl. European Conference of Postal and Telecommunications Administrations – CEPT) [2], ki vključuje 48 držav, med njimi vse članice EU. Slovenija v nobeni fazi priprav na WCIT in revizijo ITR ni aktivno sodelovala.

V fazi priprav na WCIT je Svet ITU julija 2012 sprejel odločitev, da se osnutek prihodnjih ITR javno objavi na spletni strani in omogoči vsem deležnikom, da izrazijo svoje poglede in mnenja o vsebini prihodnjih ITR ali o katerikoli zadevi, povezani z WCIT. Odločitev je bila sprejeta zaradi negativnih javnih odzivov na potek priprav na konferenco. Javnost se je ogorčeno odzvala zaradi tajnosti procesa priprave sprememb ITR, še zlasti potem, ko so v javnost pricurljale informacije o predlogih radikalnih sprememb ITR, s katerimi so si nekatere države prizadevale razširiti obseg ITR na področje interneta in razširiti pristojnosti ITU. Zainteresirana javnost je lahko posredovala mnenja in prispevke, vendar ti niso bili uradno vključeni v konferenčno gradivo.

[1] Temeljne mednarodne pogodbe ITU so: Ustava ITU, Konvencija ITU, Mednarodna telekomunikacijska pravila in Radijski pravilnik.
[2] Kratica CEPT izhaja iz francoskega imena organizacije: La Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications. Spletna stran: http://www.cept.org.