Pages

Tuesday 23 August 2016

Slovenske izkušnje z internetno nevtralnostjo so pomembne za Evropo

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Berec) bo 30. avgusta predstavil smernice nacionalnim regulatorjem za udejanjanje evropskih pravil o internetni nevtralnosti. V javnem posvetovanju je sodeloval tudi Inštitut Digitas. Njegovo mnenje so podprle nevladne organizacije, podjetja in posamezniki, ki so prepričani, da je bila za slovenske potrošnike in uporabnike ter ponudnike storitev, aplikacij in vsebin uveljavitev internetne nevtralnosti pozitivna. Zatajila pa je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos), ki se ni celostno in proaktivno ukvarjala z regulacijo internetne nevtralnosti ter ni zagotovila predvidljivega regulativnega okolja.

Internetna nevtralnost je pomembna za svobodo izražanja ter polno uživanje človekovih pravic in svoboščin. Po Digitasovem mnenju morajo imeti posamezniki možnost svobodnega, neomejenega komuniciranja in inoviranja, da so lahko dejavno udeleženi v informacijski družbi in da niso zgolj potrošniki. Podobno velja za podjetje, zlasti zagonska in številna majhna, ki so pomemben nosilec gospodarske rasti, inovativnosti, zaposlovanja in vključevanja v družbo.

Izvedbene smernice na ravni EU morajo zagotoviti takšno internetno nevtralnost, ki bo omogočila polno uživanje človekovih pravic in svoboščin ter dejavno udeležbo vsem posameznikom in podjetjem v informacijski družbi. Biti morajo jasne in nedvoumne. Zmanjšati morajo možnosti arbitrarnega odločanja regulatorjev in zagotoviti regulativno predvidljivost. Ta je še zlasti pomembna za države članice z neučinkovitim sistemom sodnega varstva in reševanja sporov.

Digitas meni, da je treba prepovedati poslovne prakse, kot so določene oblike cenovne diskriminacije, ki škodujejo potrošnikom ter zavirajo konkurenco. Obravnava cenovne diskriminacije od primera do primera je neustrezna, v regulacijo vnaša dodatno kompleksnost in vodi v nadaljnjo fragmentacijo notranjega trga EU.

Upravljanje internetnega prometa mora biti neodvisno od aplikacij in storitev, razen v zakonsko določenih izjemah, ki pa ne smejo omogočati neupravičene diskriminacije. Digitas opozarja, da ukrepi za upravljanje internetnega prometa ne smejo ogrožati uporabe orodij za zaščito zasebnosti uporabnikov, kot je enkripcija.

Digitas se je zavzel tudi za jasna in nedvoumna pravila za določanje posebnih storitev, s katerimi bi zmanjšali možnosti zlorab, kjer bi ponudniki dostopa do interneta med posebne uvrščali storitve, ki se sicer lahko izvajajo prek odprtega interneta. V zvezi s posebnimi storitvami se je zavzel tudi za določitev ukrepov za zaščito razpoložljivosti in splošne kakovosti storitev dostopa do oprtega interneta. To je nujni predpogoj, da bi zagotovili enake tržne pogoje za vse akterje — ponudnike storitev dostopa do interneta ter ponudnike vsebin in aplikacij.


Dodatne informacije:

No comments:

Post a Comment