Pages

Friday 22 November 2019

Mnenje o ostalih temah

41. redna seja SEK (22. 11. 2019)
Med ostalimi točkami, ki jih je obravnaval Svet za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: SEK) na 41. redni seji in do katerih sem se v razpravi posebej opredelil, izpostavljam naslednje:
– tehnološko usklajenost za slepe na slabovidne,
– obveščenost potrošnikov pred sklepanjem pogodb,
– zagotavljanje storitev v sili,
– zagotavljanje primerjalnika ponudbe elektronskih komunikacijskih storitev.

Tehnološka usklajenost za slepe na slabovidne 

V skladu s 14. členom Ustave Republike Slovenije so invalidom zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine kot ostalim v Republiki Sloveniji, zato morajo imeti invalidi zagotovljen enakovreden dostop do televizije. Na teh podlagi je primerno, da SEK pozove RTV Slovenijo in operaterje elektronskih komunikacijskih omrežij, da zagotovijo produkcijo vsebin in tehnične možnosti, da bodo invalidi imeli enakopraven dostop do avdiovizualnih medijskih storitev kot ostali v Republiki Sloveniji.

Podrobnejša opredelitev mnenja se mi ne zdi smiselna, saj člani SEK-a tehničnih podrobnosti ne poznajo in so bili enostransko in necelovito  seznanjeni s stanjem. RTV Slovenija SEK-u ni posredovala niti vseh informacij o dostopnosti programskih vsebin, čeprav se je izkazalo, da je imel SEK netočne informacije.

Obveščenost potrošnikov pred sklepanjem pogodb

Po pregledu Direktive (EU) 2018/1972 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah ugotavljam, da določbe 102. člena pokrivajo vse elemente, navedene v predlogih, ki so bili pripravljeni za sejo SEK-a na podlagi razprave na 40. redni seji dne 21. oktobra 2019, in sicer v tretjem odstavku (glej člen 102(3) oz. podrobneje v členih 102(3)(1)(d) in 102(4)).

Evropska komisija bo po posvetovanju z Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: BEREC), na podlagi člena 102(3)(2), do 21. decembra 2019 sprejela izvedbeni akt, ki bo določil predlogo povzetka pogodbe, ki jo morajo ponudniki uporabljati za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz člena 102(3). 

Podajanje mnenja SEK-a v zvezi z implementacijo 102. člena Direktive (EU) 2018/1972 je v tem trenutku neprimerno. SEK bo lahko svoje mnenje podal v javni obravnavi osnutka predloga novega zakona o elektronskih komunikacijah prihodnje leto, če bo ocenil, da prenos direktive ni ustrezen.

Zagotavljanje storitev v sili

Menim, da ni naloga SEK-a, da se opredeljuje do posameznih tehnoloških rešitev, ampak da  svoja mnenja oblikuje tehnološko nevtralno. Določi lahko zahteve, ne bi pa se smel spuščati v tehnološke rešitve, ker lahko s tem kaže na svojo pristranskost. 

SEK se je v svojem mnenju opredelil le do ene vrste storitve v sili, to je do klica v sili na številko 112 prek javnih mobilnih komunikacijskih omrežij. Evropska zakonodaja storitve v sili opredeljuje širše, zato SEK s svojimi predlogi predlagateljem zakona ne bo olajšal dela. 

Zagotavljanje primerjalnika ponudbe elektronskih komunikacijskih storitev

SEK se zavzema, da bi novi zakon o elektronskih komunikacijah Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju: agencija) naložil obveznost izdelave in vzdrževanja primerjalnika ponudb elektronskih komunikacijskih storitev. 

Pričakovanje SEK-a nima neposredne podlage v zakonodaji, saj so njegove zahteve strožje od določb 21. člena Direktive (EU) 2018/1972, ki eksplicitno določa: »Without prejudice to any information requested pursuant to Article 20 and information and reporting obligations under national law other than the general authorisation, national regulatory and other competent authorities may require undertakings to provide information with regard to the general authorisation, the rights of use or the specific obligations referred to in Article 13(2), which is proportionate and objectively justified in particular for the purposes of: [...] (d) publishing comparative overviews of quality and price of services for the benefit of consumers; [...]«, oz. prevedeno: »Brez poseganja v informacije, ki se zahtevajo na podlagi člena 20, ter obveznosti obveščanja in poročanja po nacionalnem pravu, razen po splošni odobritvi, lahko nacionalni regulativni in drugi pristojni organi od podjetij zahtevajo, da v zvezi s splošno odobritvijo, pravicami uporabe ali posebnimi obveznostmi iz člena 13(2) posredujejo informacije, ki so sorazmerne in objektivno utemeljene, zlasti za namene: [...] d) objave primerjalnih pregledov kakovosti in cen storitev v korist potrošnikov; [...]«.

Agencija podatke, ki bi jih potrebovala za objavo primerjalnih pregledov kakovosti in cen storitev v korist potrošnikov, »lahko zahteva«. SEK predlaga, da agencija te podatke mora zahtevati in da mora objavljati primerjalne preglede. Razloge za strožje zahteve bi SEK moral utemeljiti predvsem z morebitnimi dosedanjimi slabimi izkušnjami potrošnikov, neustreznim stanjem na trgu ipd.

No comments: