Pages

Friday 26 July 2013

Škodljivo zavlačevanje pri mobilnih širokopasovnih storitvah

Evropska komisija je ta teden sporočila svojo odločitev, s katero je zavrnila prošnjo Slovenije za odlog uporabe frekvenčnega pasu 800 MHz za brezžične širokopasovne povezave. Skladno z evropskim večletnim programom politike radijskega spektra, sprejetim 14. marca 2012, bi Slovenija postopek odobritve za uporabo tega frekvenčnega pasu morala izpeljati do 1. januarja 2013. Po sedanjih načrtih agencije se komercialna uporaba verjetno ne bo pričela pred letom 2015. Ob zapletih v postopku odobritve, s katerim se omogoči uporaba pasu za elektronske komunikacijske storitve, ki niso radiodifuzija, pa se lahko komercialna uporaba pomakne še bolj v prihodnost.

Slovenija se je priprav na sprostitev frekvenčnega pasu 800 MHz, povezanega s prehodom na digitalno televizijo, lotila pravočasno. Skladno z državno strategijo in z Zakonom o digitalni radiodifuziji (ZDRad) naj bi bil prehod iz analogne na digitalno televizijo zaključen do konca leta 2010. Kasneje je bil z novelo zakona rok na nekaterih območjih prestavljen na 30. junij 2011, po tem datumu pa so bile frekvence sproščene in na voljo za brezžične širokopasovne storitve.

Zakon je agenciji naložil, da najpozneje v šestih mesecih po izklopu analogne televizije izvede javni razpis za podelitev radijskih frekvenc, ki zaradi izklopa analogne televizije niso več zasedene. Agencija bi ta razpis morala izvesti že v letu 2011. Dve leti kasneje razpis še ni pripravljen, kaj šele zaključen. Očitno je, da agencija ne spoštuje sprejetih nacionalnih politik in strategij ter eklatantno krši zakonodajo. Zaradi zamude je bil slovenski državni proračun prikrajšan za več milijonov evrov prihodkov. Vsakršna zamuda pri uporabi spektra pa škodi tudi gospodarstvu in državljanom.

Se agencija požvižga tudi na skupno evropsko politiko, ki sta jo leta 2012 sprejela Evropski parlament in Svet s sklepom o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra? Ta določa, da bi morale države članice do 1. januarja 2013 izpeljati postopke odobritve, s katerimi bi omogočile uporabo frekvenčnega pasu 800 MHz za elektronske komunikacijske storitve, ki niso namenjene radiodifuziji. Komisija državi članici, v kateri pas zaradi izrednih nacionalnih ali lokalnih okoliščin oziroma težav pri čezmejni koordinaciji frekvenc ne bi bil razpoložljiv, na ustrezno utemeljeno prošnjo države članice lahko odobri posebno odstopanje do 31. decembra 2015. Takšnih okoliščin v Sloveniji ni bilo.

Slovenija je do leta 2010 vse aktivnosti peljala tako, da bi se sproščeni frekvenčni pas 800 MHz za mobilne širokopasovne storitve lahko pričel uporabljati že v začetku leta 2012. Svet za elektronske komunikacije je marca 2012 obravnaval razvoj mobilnih širokopasovnih omrežij in izgradnjo infrastrukture mobilnih komunikacij četrte generacije. Ugotovil je, da agencija ni izvedla zakonsko naloženih obveznosti. Hkrati so napovedi agencije kazale na to, da se bo odobritev uporabe pasu 800 MHz zavlekla daleč v prihodnost in da Slovenija ne bo izpolnila niti ciljev evropskega večletnega programa politike radijskega spektra. Zato je Svet za elektronske komunikacije pozval pristojno ministrstvo in agencijo, da nemudoma pripravita ukrepe za izpolnjevanje ciljev nacionalnih in evropskih politik ter omogočita hitrejši razvoj mobilnih širokopasovnih omrežij v Sloveniji. Med ključnimi ukrepi je izpostavil pripravo in izvedbo razpisa za podelitev pravic uporabe frekvenčnega pasu 800 MHz (ti. digitalne dividende).

Svet je pozval agencijo, da čim prej pripravi javni razpis in okrepi aktivnosti za zagotovitev razpoložljivosti radiofrekvenčnega spektra, zlasti koordinacijo s sosednjimi državami. Javni razpis bi lahko bil zaključen do konca leta 2012, kar pomeni, da bi se izgradnja omrežij lahko pričela že v začetku letu 2013. Ker imajo mobilna širokopasovna omrežja pomembno vlogo pri zagotavljanju osnovne širokopasovne povezljivosti, bi agencija pri pripravi razpisa morala zagotoviti ustrezne zahteve in spodbude, da bi operaterji čim prej pokrili območja, kjer širokopasovnih omrežij ni (ti. območja belih lis) ali ni komercialnega interesa.

Svet za elektronske komunikacije je v svojem Poročilu za leto 2012 ugotovil, da agencija ni upoštevala njegovih priporočil in zamuja z izvajanjem aktivnosti za pravočasno odobritev uporabe frekvenčnega pasu 800 MHz. Agencija je občutno prekoračila zakonsko določen rok za odobritev uporabe sproščenega spektra, prekoračila pa je tudi rok, ki ga določa evropski večletni program politike radijskega spektra.

Zaradi zamude pri izrabi sproščenega spektra, je že nastala večmilijonska škoda za državni proračun, kot ugotavlja Evropska komisija v svojem sporočilu za javnost z dne 23. julija 2013, pa vsakršna zamuda pri uporabi spektra škodi tudi gospodarstvu in državljanom.

Skladno s sklepom Evropske komisije bi agencija morala nemudoma izpeljati postopek odobritve in omogočiti uporabo pasu 800 MHz za elektronske komunikacijske storitve, ki niso radiodifuzija.

Na osnovi izmenjave mnenj na Twitterju:
lahko pričakujemo, da bo pristojno ministrstvo uradno pozvalo agencijo, da še letos izvede vse postopke za podelitev frekvenc v pasu 800 MHz. V kolikor se to ne bo zgodilo, bi Evropska komisija proti Sloveniji lahko uvedla postopek pred Sodiščem Evropske unije, še zlasti zato, ker je zamuda pri odobritvi uporabe tega pasu zgolj posledica (neustrezne) organizacije postopka izdaje dovoljenj in zavlačevanja agencije. 

Po poročanju Matjaža Ropreta v Delu (Bruselj priganja, Apek zavlačuje), naj bi agencija neuradno nadaljevala delo po načrtu in do februarja prihodnje leto izvedla dražbo za vse frekvence za mobilno telefonijo. Že sedaj pa se zapleta, saj naj bi agencija zahtevala novelo komaj sprejetega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ker določbe veljavnega zakona naj ne bi bile dovolj »prilagodljive« za izvedbo načrtovane dražbe. Na osnovi izkušenj iz tujine ne moremo izključiti niti zapletov v postopkih dražbe in drugih okoliščin, ki bi lahko odmaknile uporabo frekvenčnega pasu 800 MHz.

No comments:

Post a Comment