Pages

Monday 20 October 2014

Poziv SIF slovenski delegaciji na konferenci ITU v Busanu

Danes se je v južnokorejskem Busanu pričela konferenca visokih pooblaščencev držav članic Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU Plenipotentiary Conference 2014). Konference na tej ravni ITU organizira vsaka štiri leta in so eden najpomembnejših svetovnih dogodkov na področju razvoja informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Prvo takšno srečanje je bilo v Franciji leta 1865, letošnja konferenca pa je 19. po vrsti. Konference v Busanu se bo v času od 20. oktobra do 7. novembra udeležilo prek 3.000 delegatov iz 193 držav ter skoraj 600 lokalnih in mednarodnih medijev. Delegati bodo določili splošne politike ITUsprejeli štiriletni strateški in finančni načrt, izvolili vodstvo ITU ter člane sveta (angl. Council) in odbora za radijsko regulativo (angl. Radio Regulations Board). Med resolucijami, ki določajo politike razvoja, o katerih bodo delegati razpravljali in odločali na konferenci, so tudi takšne, ki bodo lahko pomembno vplivale na prihodnji razvoj interneta. 

Odbor Slovenskega internetnega foruma (SIF) je člane slovenske delegacije na srečanju visokih pooblaščencev držav članic ITU pozval, da zastopajo stališča, ki bodo odražala sprejeto raven uveljavljanja in ohranjanja odprtega, nevtralnega in enovitega interneta v Republiki Sloveniji.

Odbor SIF meni, da ima Republika Slovenija v Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) uzakonjena načela odprtega, nevtralnega in enovitega interneta, ki je postal ključna platforma za inovacije, podjetniške in gospodarske priložnosti ter družbeni razvoj. Hkrati je tudi ključna platforma za svobodo izražanja, demokratizacijo in krepitev civilne družbe v Sloveniji, Evropi in globalno.

Slovenija že od samega začetka tvorno sodeluje pri mednarodnem upravljanju interneta, temelječem na večdeležniškem sistemu, ki je ključen za razvoj in rast interneta. Odprt, nevtralen in enovit internet je rezultat večdeležniškega načina upravljanja, v katerem deležniki iz tehničnih, civilno-družbenih in znanstvenih krogov delujejo na enakovredni ravni z državami v skupnih prizadevanjih za razvoj in stabilno delovanje interneta. 

Vsaka sprememba upravljanja interneta, ki bi omogočila enostranske posege v internetne tehnološke standarde, sistem oštevilčenja ali domenskega poimenovanja, bi ogrozila enovitost interneta in s tem njegov razvoj in delovanje.

Podlaga za enovitost in razvoj interneta je tudi svobodna izmenjava internetnega prometa, ki ni omejena z obveznimi cenovnimi določili, ki bi lahko dvignila vstopni prag za nove internetne ponudnike in s tem onemogočila konkurenco. 

Odbor SIF je pregledal predlagane spremembe, ki bodo obravnavane na srečanju visokih pooblaščencev in identificiral predloge, ki lahko vlivajo na prihodnji razvoj interneta, njegovo arhitekturo, obveznosti plačil v medomrežnem povezovanju in delovanje večdeležniškega sistema. Odbor ugotavlja, da so v predlaganih resolucijah predlogi, ki so v nasprotju z odprtim, nevtralnim in enovitim internetom, zato poziva slovenske visoke predstavnike, naj podprejo le tiste predloge v predlaganih resolucijah, ki ne bodo ogrozili prihodnjega delovanja in razvoja interneta. 

Slovenska delegacija naj si prizadeva za nadaljnje ohranjanje večdeležniškega sistema upravljanja z enakovrednim sodelovanjem vseh deležnikov. Zavzame naj se za ohranitev sedanjih pristojnosti ITU in nasprotuje njihovi širitvi na področja usmerjanja in izmenjave internetnega prometa ter vsebinskih vidikov interneta. Nadalje naj se zavzame tudi za večjo preglednost in odprtost delovanja ITU za vse deležnike, da bodo le-ti imeli boljši vpogled v delovanje ITU in v dokumente, ki se sprejemajo pod njegovim okriljem.

Slovenska delegacija naj nasprotuje vsem predlogom, ki bi omejevali osnovne človekove pravice v digitalni dobi, kot so omejevanje svobode izražanja misli, govora in javnega nastopanja, medijev in drugih oblik obveščanja in izražanja ter pravico do zasebnosti. Podpre naj pobude, ki bodo prispevale k nadaljnjemu razvoju informacijske družbe v svetu, še posebej v Sloveniji in EU.

Vira: Slovenski internetni forum, ITU.

No comments:

Post a Comment